zondag 26 april 2015

Jarig Jelles


http://blog.seniorennet.be/spinoza_in_vlaanderen/archief.php?ID=1734506

Brief 50 BdS aan Jarig Jelles
Je vraagt me wat het verschil is tussen Hobbes en mij in verband met de staatkunde; dat verschil bestaat hierin dat ik het natuurlijk recht steeds ongerept bewaar en dat ik beweer dat aan de hoogste magistraat in gelijk welke stadstaat niet meer recht toekomt tegenover de onderdanen dan naargelang de mate waarin de magistraat een onderdaan in macht overtreft, iets wat in de natuurlijke status steeds het geval is.
Verder, wat de bewijsvoering aangaat die ik vastlegde in de Appendix bij de bewijsvoering van Descartes’ Principia, namelijk dat men van God niet anders dan zeer ongepast kan zeggen dat hij één is of uniek: daarop is mijn antwoord dat iets uitsluitend vanuit het standpunt van de existentie en niet vanuit de essentie één of uniek kan genoemd worden; wij beschouwen de dingen enkel als telbaar wanneer zij teruggevoerd worden tot een gemeenschappelijke soort. Als men bijvoorbeeld een munt in de hand houdt van één cent en van één euro, zal men niet denken aan een tweevoudig getal, tenzij men die cent en die euro met een en dezelfde naam kan noemen, namelijk die van munten of geldstukken. Want dan pas kan men zeggen dat men twee munten of twee geldstukken heeft, omdat men niet alleen de cent maar ook de euro met de naam van munt of geldstuk aanduidt. Daaruit blijkt duidelijk dat men niets één of uniek noemt tenzij men zich een concept heeft gevormd van iets anders dat zoals men zegt daarmee overeenstemt. Maar aangezien Gods existentie zijn essentie is en wij ons over zijn essentie geen universeel idee kunnen vormen, staat het vast dat wie God één of uniek noemt geen waar idee heeft over God of ongepast over hem spreekt.
Wat betreft de bewering dat de vorm van iets een ontkenning is maar niet iets positiefs: het is overduidelijk dat de integrale materie, beschouwd als onbepaald, geen enkele vorm kan hebben en dat een vorm enkel kan voorkomen in bepaalde en gedetermineerde voorwerpen. Immers, wie zegt dat hij een vorm waarneemt, geeft daarmee niets anders aan dan dat hij een gedetermineerd ding voor ogen heeft en de manier waarop het gedetermineerd is. Welnu, deze determinatie behoort niet tot het ding volgens zijn zijn; integendeel, het is zijn niet-zijn. Aangezien dus de vorm niets anders is dan een determinatie en een determinatie een ontkenning is, kan de vorm zoals gezegd niets anders zijn dan een ontkenning.

Het boek dat de Utrechtse hoogleraar geschreven heeft tegen het mijne en dat het licht zag na zijn dood heb ik zien liggen in het uitstalraam van een boekhandelaar; op grond van het weinige dat ik er op dat ogenblik in gelezen heb, meen ik dat het boek het lezen niet waard is, laat staan een reactie. Ik heb het boek gelaten voor wat het was, evenals zijn auteur. Geamuseerd bedacht ik dat al de meest onwetende mensen meestal ook de stoutmoedigste zijn en het snelst klaar staan om te schrijven. Het komt me voor dat **** hun waren op dezelfde manier te koop aanbieden als de winkeliers, die altijd het minder goede op eerste rij uitstallen. Men zegt dat de duivel heel geslepen is, mij lijkt hun handigheid hem ruimschoots in geslepenheid te overtreffen.

Vertaling: Karel d' Huyvetters

originele Latijnse tekst
(pagina 320)

Het gaat "mij" over de tussenzin 'determinatio negatio est' in de volgende zin:
"quia ergo figura non aliud quam determinatio, et determinatio negatio est, non poterit, ut dictum, aliud quid quam negatio est."

Aangezien dus de vorm niets anders is dan een determinatie en een determinatie een ontkenning is, kan de vorm zoals gezegd niets anders zijn dan een ontkenning.

Een determinatie is een ontkenning.
Determinatio negatio est.

Mij treft onmiddellijk de gelijkenis met Kierkegaard.
"Once you label me, you negate me".
Maar dat is ongetwijfeld toeval.

Nog altijd verschijnen er essays over de betekenis van deze Spinoza quote.
Wat is de betekenis van "determinatio negatio est"?
Maar "wordt" niet elk antwoord (de "determinatio") onmiddellijk gedegradeerd tot zijn ontkenning (de "negatio")?
Of hoe de zin van het leven een bijzin blijkt....

Geamuseerd bedacht ik dat al de meest onwetende mensen meestal ook de stoutmoedigste zijn en het snelst klaar staan om te schrijven.
"Mente subridens, volvebam, ignarissimos quosque passim audacissimos et ad scribendum paratissimos esse."

P.S.
Een teaser:
Wat is de betekenis van "meest onwetende"?
:-)zaterdag 25 april 2015

Youssef Kobo"Ik ga niet mee in het verhaal van N-VA, dat mensen in een keurslijf probeert te wrikken. Hoe kinderachtig is het maatschappijbeeld van mensen als Bart De Wever en Theo Francken? Je hebt de 'goeden' en de 'slechten' - en klaar."
Youssef Kobo in "Humo"

Je hebt blijkbaar mensen met een kinderachtig maatschappijbeeld en mensen zonder kinderachtig maatschappijbeeld.
zondag 19 april 2015

Jan Verplaetse"Bij equivocatie en amfibolie maak je handig gebruik van dubbelzinnigheden.
Bij equivocatie heeft een begrip uit de mening of het argument verschillende betekenissen, bij amfibolie is dit een zin of een zinsdeel met een verwarrende of ambigue syntaxis. Afhankelijk van wat je het beste uitkomt, geef je het begrip, het zinsdeel of de zin nu eens deze en dan eens de ene andere betekenis. Die spitsvondige drogredenen wend je ook aan om het debat te ontwijken. Of zelfs om aan de last van een bezoedeld geweten te ontkomen (zie kaderstukje). In het volgende voorbeeld beweert een student dat het voorstel om de leerplicht voor kinderen van 6 jaar naar 5 jaar te brengen geen enkele zin heeft. Die maatregel was bedoeld om de gelijkheid van kansen te bevorderen:

"De verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar kan geen oplossing zijn voor het probleem van gelijke kansen in het onderwijs. We weten al langer dat het onderwijs de ongelijkheid alleen maar groter maakt en niet kleiner."

'Het onderwijs' heeft hier twee betekenissen: het onderwijs zoals het nu bestaat en dat volgens studies nog steeds bijdraagt tot kansongelijkheid (onderwijs als toestand) en het onderwijs van morgen waarvan gehoopt wordt dat het de verschillen tussen de sociale klassen wegwerkt (onderwijs als instelling). Door beide betekenissen door elkaar te halen geef je de indruk dat niets vermag om de kansongelijkheid te verminderen of weg te nemen. Ook niet de verlaging van de leerplicht."

Jan Verplaetse, For the sake of argument: argumentatieleer voor juristen en ethici, blz. 56


Mooi voorbeeld van een contaminatie:
nu eens de ene en dan eens de andere
nu eens deze en dan eens de andere

Maar soit, wie is er al eens niet in de war?

Het voorbeeld van de equivocatie vind ik uitermate vreemd.
"Hoop" en "morgen" lijken mij geen onderdeel van de logica.
In de logica gaat het alleen om feiten, om de situatie zoals ze is.
"Hoop" en "morgen" is speculeren.


Hypothesis Contrary to Fact (Argumentum Ad Speculum): Trying to prove something in the real world by using only imaginary examples, or asserting that, if hypothetically X had occurred, Y would have been the result. 


Eéntje voor Jan Verplaetse:

In het leven is een zin zonder zijn zeldzaam (Q.E.D) omdat men denkt dat het leven zonder zijn geen zin heeft.